سیستم های کشف تک تیرانداز (گان شات)

حتی زبده ترین کوماندوها وسربازان باشنیدن نام تک تیرانداز دچاردلهره واسترس میشوند.شبحی سرد وترسناک ،مجهزبه سلاحی کشنده ومرگبار،وصفی مناسب برای یک تک تیرانداز است.

درگیری باتک تیراندازان زمانی مشکل ترمیشود که،درمنطقه ای نیروهای خودی تجمع یابندوبه دلیل صداهای ناشی ازفعالیت خودروهای رزمی ویاعوامل انسانی،شنیدن صدای اسلحه تک تیرانداز بسیارمشکل ویاحتی غیرممکن شده ودرنتیجه مقابله باآن امری سخت وبسیار دردسرآفرین میگردد.

ازاین رو،واحدهای تحقیقات پیشرفته نظامی وکمپانی های طراح وسازنده سیستم های امنیتی دفاعی،دست به کارطراحی وساخت سیستم هایی برای مقابله باتک تیراندازان شدند که نتیجه آن، سیستم های تشخیص موقعیت تیرانداز (گان شات) می باشد.

سیستم های گان شات،متشکل ازچهارقسمت میباشند.

1-سنسورها ومیکروفون های دریافت کننده اطلاعات.

2- رایانه آنالیز کننده اطلاعات

3-سیستم هشداردهنده کاربر

4-منبع تغذیه.

 

اکثرسیستم های موقعیت یاب گان شات براساس سنسورها ومیکروفون هایی عمل میکنندکه صداها وامواج تولید شده ازدهانه لوله تفنگ وهمچنین امواج ناشی ازحرکت گلوله باسرعت بالاودیگرپارامترهای ناشی ازشلیک گلوله تک تیرانداز راکشف میکنند،سپس باکمک رایانه های محاسبه گرخوداطلاعات راتحلیل کرده وپس از آن موقعیت،ارتفاع وفاصله تیراندازرا توسط سیستم هشداردهنده به کاربرخوداطلاع میدهد.

 

برخی ازپارامترهای ناشی از شلیک گلوله به قرارزیر میباشد:

1-زاویه مخروطی به وجودآمده ازشلیک گلوله(بستگی به سرعت گلوله دارد که درهرمترپروازبه مقدار یک ژول ازتوان وقدرت آن کم میشود).

2-سطح اکوستیکی پرواز گلوله،که برابر با100 دسی بل میباشد.

3-طول موج صدای ناشی از شلیک گلوله که برابر با6/ تا16 مترمیباش

4-محدوده تقریبی فرکانس به وجود آمده ناشی از شلیک گلوله برابر با6/. تا2 کیلو هرتز میباشد.

درادامه،به معرفی وبررسی چندنمونه ازپرکاربرد ترین سیستم های موقعیت یاب تیرانداز میپردازیم.


سیستم بومرنگ (boomerang)

 BMSDS  (مخفف عبارت  SYSTEM MOBILE SHOOTER DETETION BOOMERANG) به معنی سیستم سیار شناسایی تیرانداز بومرنگ می باشد.

سیستم بومرنگ قادر به شناسایی محل تیرانداز در مناطق باز و یا شهری، درحال توقف و یاحرکت ودرتمامی شرایط آب وهوایی میباشد.

حسگراصلی بومرنگ ازهفت میکروفون تشکیل شده است.این سنسورهای صوتی میتوانندامواج مافوق صوت ناشی ازشلیک گلوله ویااصوات ناشی از انفجار باروت دردهانه لوله اسلحه را شناسایی وازاین طریق به محل دقیق تیراندازی پی برده وسپس به روش های مختلف، به کاربران خوداخطار میدهد وآنان راآماده انجام عکس العمل مناسب می کند.

سیستم بومرنگ ازلحظه شنیدن صدای شلیک، درزمانی کمترازیک ثانیه، مسیرشلیک، فاصله تیرانداز، ارتفاع تیراندازودرنهایت موقعیت جغرافیایی تیراندازراشناسایی کرده وبااستفاده ازدوپاد سنسورنصب شده برروی کتف کاربرخود، که بصورت یک دستگاه مجزا وبسیار کوچک همراه بانمایشگری به ابعاد (109X81X43 میلیمتر) باوزن 340گرم ساخته شده است، به کاربرخود اطلاع رسانی می کند.

این سیستم خطرمحل شلیک گلوله تک تیراندازرابه صورت صوتی و همچنین بصری، به کاربر خود اطلاع میدهد.به این شکل که ازطریق یک اسپیکرویا یک گوشی به سرباز، ازگلوله ای که درحال نزدیک شدن است، خبرمی دهدونمایشگر آن هم، برد وسمت نجومی تیراندازدشمن رانمایش می دهد.

دراین سیستم، احتمال کشف تیربرای گلوله های مافوق صوت، حدود95 درصد بوده واحتمال کشف آن نسبت به سایر گلوله ها،تقریبا  80 درصد می باشد.این سیستم ازمنبع تغذیه ای با دوباطری "CR123" که توان عملیاتی دوازده ساعته را فراهم می آورند، استفاده می کند.

سیستم بومرنگ، اطلاعات موقعیت تیراندازی را، حتی درصورت حرکت کاربر، فراهم می آورد، ضمن آنکه به صورت خودکار موقعیت خطررا به روز میکند.

اگربیش ازیک سرباز مجهزبه بومرنگ، به سیستم "C2"(سیستم الکترونیکی یکپارچه،  دفاعی- فرماندهی وکنترل جنگ)

متصل شوند،

 باموجود بودن چندین داده، دقت تشخیص موقعیت تیرانداز، تامیزان قابل توجهی افزایش می یابد.

این سیستم دارای یک پورت ورابط USB  است که می توان به راحتی آن راباسیستمC2 سرباز مجتمع سازی کرد.


سیستم EARS SWATS

EARS SWATTS به معنی"سیستم هدف یاب آکوستیک قابل استفاده با سرباز EARS" می باشد.

این سیستم توسط کمپانی " QINETIQ"برای استفاده نیروهای پیاده نظام طراحی شده است.

سنسور EARS ودستگاه پردازشگرآن، درفرم یک جعبه به ابعاد 76X67X19  میلیمتر و باوزن 450 گرم ارایه میشود.

 


این جعبه برروی کتف سرباز قرار میگیردتا ازطریق رابط سیستم هایC2  موجود یایک نمایشگر، اعلام خطررا به صورت صوتی یا بصری به سرباز دهد.

دراواخر سال 2008 ازسوی ارتش ایالات متحده، قراردادی به ارزش 95/9 میلیون دلار برای توسعه این سیستم با کمپانی "QINETIQ"بسته شد.درآن زمان با آرایش 1500 عدد ازاین سیستم، حداقل 2000 نفرمیتوانستند تحت پوشش آن قراربگیرند.

دراوایل ماه ژانویه 2011 نیروی دریایی ایالات متحده نیزتعداد900 دستگاه ازاین سیستم رابرای تفنگداران دریایی خود خریداری نمود.


سیستم توپ گلف

بعضی ازکمپانی ها، مدلهای جدیدی ازسیستم گان شات راتوسعه داده اند که برروی اسلحه سرباز نصب میشوند ودارای یک نمایشگرمکان یابی هستند. سیستم تشخیص موقعیت تیراندازقابل نصب برروی اسلحه، "RMGLتوپ گلف" نمونه ای ازاین سیستم میباشد.

این سیستم یک نمایشگرنزدیک سایت است که به تفنگدار، شاخص هایی جهت هدایت سلاحش به سمت هدف می دهد. سنسورارزیابی سه بعدی آن، ابعادی به اندازه توپ گلف داشته وبه یک ردیاب سه محوره مجهز است.

سیستم توپ گلف توسط کمپانی آلتروالکترونیکس انگلستان، توسعه یافته است وبراساس اسکن صوتی محیط به کمک میکروفون سه بعدی خودفعالیت میکند.

هنگامی که گلوله ای (ازسمت دشمن) شلیک می شود،نمایشگر160X128  میلیمتری نصب شده برروی سلاح به همراه نمایشگرساعت مچی 29X23  میلیمتری سیستم، نقطه ای رانشان می دهندکه درواقع منشأ شلیک گلوله بوده وچنانچه سربازحامل این سیستم درحال حرکت باشد (مثلا درحال سنگرگرفتن باشد) نشانگر ساعت مچی او، باسرعت 10 فریم برثانیه موقعیت هدف رابا شرایط جدید تطبیق داده وآنرا مشخص میکند.

هنگامی که سرباز تفنگش رابه سمت هدف میگیرد، نمایشگربه صورت سایت نشانه روی درمی آید، بطوری که امکان تنظیم دقیق جهت نجومی وارتفاع فراهم میشود.

درگوشه پایین نمایشگر (سمت چپ) تعدادحوادث رخ داده نشان داده می شود.

دوباطری 1/5 ولتی AA بیش از7 ساعت توان عملیاتی برای این سیستم فراهم می آورند.

احتمال کشف هدف با دقت 5 درجه درسمت نجومی وارتفاع و15 درصد دربرد، برای این سیستم چیزی درحدود85 درصد می باشد.

زمان واکنش عادی این سیستم، کمترازیک ثانیه وماکسیمم آن ¼ ثانیه ذکرشده است.

RMGL سیستمی باساختار باز است.وزن آن 450 گرم می باشد وتاکنون بیش از17 کشورجهان ازاین سیستم استقبال کرده اند.


سیستم01DB-METRAVIB


احتمالا اولین شرکت اروپایی موفق به ساخت سیستم های گان شات، دراواسط دهه1990، کمپانی METRAVIB بود.

این کمپانی تاکنون نمونه های متعددی ازاین سیستم راطراحی وساخته است ودرمیادین جنگ نیزآنها راآزموده است.

این شرکت اخیرا از یک نمونه سنسوری که براساس همان میکروفون های به کاررفته درمدلهای دیگرطراحی شده است، ولی به راحتی برروی تفنگ نصب می شود پرده برداری کرد.

این سنسور ازاحتمال ریسک میکاهدوسطح کارآیی بهینه راحفظ می کند.

این سیستم برای افزایش کارآیی وانعطاف پذیری، قادر است دردوحالت عمل کند.1-حالت آتش تهاجمی.(یعنی هنگامی که کاربر سیستم هدف تیراندازی قرارگرفته وگلوله از نزدیک وی عبور می کند) 2-حالت مراقبتی.(یک چتر محافظتی 360 درجه ای رابرای کاربر خودایجاد میکند)

کیت هشداردهنده واطلاع رسانی این سیستم درلباس سرباز جاسازی میشود وتوسط هدفون، به کاربر خود اطلاعات لازم را مخابره میکند.MICROFLOWN


کمپانی هلندی تکنولوژی های  MICROFLOWN  نوعی سیستم مکان یاب گان شات برای سربازان پیاده توسعه داده است که براساس سنسورهایMEMS (سیستم میکروالکترومکانیکی) طراحی شده ومی تواند ازاختلاف دمایی سطح متقاطع دوسیم داغ وحساس، برای تعیین سرعت وجهت امواج صوتی بهره گیرد.

به همین شیوه میتوان مقدار بردار رابااستفاده ازسنور MEMS مستقیما ارزیابی کند تایک سنسور بردارصوتی AVSایجاد کند.

AVS بهشکل یک لوله فلزی کوتاه وبه اندازه یک خودکارظاهر می شود.

این سیستم فقط صدای آتش دشمن رامورد توجه قرار می دهدوتمامی اصوات دیگر مانند صدای خودرو وهواپیماو...رانشنیده میگیرد.

از AVS میتوان به همراه یک رابط استاندارد همراه با PDA  (رایانه همراه سرباز) و GPS و قطب نمای سه بعدی استفاده کرد. اطلاعات مربوطه برروی PDA  به نمایش درمی آیدودرصورت نیازمیتوان توسط کانکتور بیسیم شخصی به سیستم C2 منتقل کرد.

زمان واکنش AVS  کمتر از5 میلی ثانیه می باشد.


(مجتبی مدنی)

منابع


1-http://army-sniper.blog.ir/

2-


/ 0 نظر / 12 بازدید